10.05. с. Антон - рид Бабичка - връх Купена - връх Долна Лъженска Баба

Оценете
(1 глас)

10.05. с. Антон-рид Бабичка - връх Купена - връх Долна Лъженска Баба - качване

Денивелация - 1200 м., време на движение - 3.00 - 3.30 часа, разстояние - 4.9 км.

Немаркиран

 

2016 09 15 102323

Изтегли: GPS-трак

 

   Главната старопланинска верига над село Антон е разделена на две от дълбоката проходна седловина Попови гробове, отделяща един от друг масивите на най-високите местни върхове - Лъженска Баба /Антонска Баба, Тетевенска Баба//2070 м./ на запад и Булуваня /2043 м./ на изток. Върховете са с огромни размери и са важни в орографско отношение, защото при тях от гръбнака на Балкана се отделят и на север и на юг множество странични рътлини. Освен, че е много висок и заема средищно местоположение в антонската част на планината, вр. Лъженска Баба е характерен и с платовидното си двуглаво теме, като по-ниската му южна кота се нарича Долна Лъженска Баба, а по-високата северна - Горна Лъженска Баба. От върха към с. Антон на юг се спускат три основни рида - западният е известен като Бабичка /защото започва от вр. Баба/, източният е Под Бабата /ясно е защо се нарича така/, а средният, съвсем естествено, носи името Орта бурун /Среден нос/. Ридовете достигат в близост до североизточния край на селото и имат леснодостъпна долна част, а по дългите им обезлесени склонове са отъпкани широки пътеки, удобни за изкачване към върха на планината. От трите хребета най-приближен до с. Антон е Бабичка, заграден на запад от Конска река и на изток от река Маргарта /от личното име Маргарита/. Ридът се отличава със стръмната си и широка долна част и с по-тясната си и равна среда, а в горния си край е осеян с няколко ниски на височина, но затова пък придаващи особен чар и колорит, характерни скални групи. За да се достигне от с. Антон до основата на хребета Бабичка е добре да се ползва трасето на римския път Климаш /Стълбата/, извиващ от подбалканското шосе на североизток към подножието на планината. Макар и двухилядник на възраст, старият път е добре запазен и е все още много широк, а по него е поставена и зелена на цвят туристическа маркировка, водеща към разположената на север от главното било на планината хижа Бенковски.

   От с. Антон към подножието на Балкана и рида Бабичка се тръгва от последните, най-североизточно разположени къщи на населеното място, намиращи се току до съвременния главен подбалкански път. Над шосето се стъпва веднага на римския Климаш и по гладкия му и широк коридор се поема първоначално в североизточна посока. Натам се пресича по диагонал бившата гориста /а днес вече оголена от сечта/ местност Кору чаир /Горска ливада/, изпъстрена със свлечени откъм високите части на планината огромни валчести камъни. На фона на широкия рид Бабичка с открояващия се в средната му част остър връх Купена /1710 м./ се достига след 15 мин. равен ход до горния край на обширната ливада и до полите на планината. Тук пътят пресича маловоден поток и покрай висока върба завива рязко на изток. На това място Климаш и туристическата маркировка по него трябва да бъдат изоставени. Точно при високата върба от стария друм се отделя тънка пътечка, пресича потока и във все същата североизточна посока навлиза в тъмни и гъсти борови гори, изкуствено засадени от хората. По пътеката следва дълго и мъчително душевадно изкачване по стръмния склон на Бабичка, като отделните етапи по маршрута е добре да се накъсват с кратки, но чести почивки. По-нагоре пътеката пресича в подножието им няколко големи отвесни скали, изкачва се с остър завой върху тях и през покрити с високи треви миниатюрни полянки излиза над горския пояс. Разстоянието от полето до горния край на гората се изминава за около 45 мин., а денивелацията е 350 м. /60 мин. след началото/.

   Над последните дървета широката дотук пътеката изведнъж се изгубва в тревите по голия склон на рида. За сметка на това пък от ширналите се навред поляни се открива чудна панорама във всички посоки. Пред погледа на юг и югозапад се разстила най-красивата част от Златишко-Пирдопската котловина с всички къщи на многолюдното с. Антон и с дългата верига на Средна гора зад него. На изток и на запад по снагата на Балкана се редят билата на десетки хребети, гъсто набраздени от безброй реки. Само хоризонтът на север е все още затворен от облата могила на безименен връх, покрит догоре с ниски зелени треви. Понеже пътека липсва, а и местността е гола и без особени забележителности, движението оттук нагоре трябва да се ориентира именно към темето на голия самотен връх. В неговата посока първоначално се подминава стърчаща вляво ниска каменна пирамида, служила навремето вероятно като ориентир за последните местни овчари. Покрай няколко такива ниски каменни пирамиди се преминава и в най-горния северен край на рида, който също е открит и е особено опасен при лошо време. Изкачването през голото пасище над гората става, както и досега - на къси серпентини, като 25 мин. след последните дървета се достига до ниските скали, покриващи темето на характерния връх /85 мин. общо/. Оттук най-после се открива прекрасна панорама и на север, към по-високите горни части на планината. Някъде натам, все още безкрайно далеч и нависоко към небесата, се издигат споменатия купол на вр. Купена /подобен точно на копа току-що събрано сено/ и изгладените темета на Долна и Горна Лъженска Баба, а между тях и няколко по-ниски групи скали, разположени на равно разстояние една от друга.

   С изкачването на стръмния връх завършва първата, по-трудна част от маршрута. Оттук нагоре склоновете на планината започват постепенно да полягат, като след върха се пресича напред равно и плитко седло, на дъното на което се събират няколко добре отъпкани животински вървища. Седловината е и най-тясното място по билото на Бабичка, силно притиснато от изток и запад с почти отвесни скали. Покрай тях до двете страни на малката равнина допълзява и пояс от гъсти букови гори. Над дърветата за първи път се вижда по-голямата част от долината на западния поток, захранващ р. Маргарта. Потокът разделя ридовете Бабичка и Орта бурун един от друг и протича през изключително живописна долина, цялата изпъстрена с високи скали и огромни букаци, разперили над стръмните склонове кръгли чепати корони. Началото на потока е при самото теме на вр. Долна Лъженска Баба, като оттам водите му се спускат много атрактивно на юг през тесен, безкрайно дълъг и силно лавиноопасен улей. След първата равнина по билото на рида следва кратко, леко и приятно изкачване до второ равно място, разположено непосредствено под вр. Купена /90 мин./. Горната седловина, обаче, не е изцяло тревиста, както долната, а е покрита и с разпръснати по целия терен ниски натрошени камънаци. При тях от билото на рида се отделя и се спуска плавно към долината на Конска река на запад обширното пасище Трите расте, по нагънатите склонове на което се забелязват само тук-там редки китки от изсъхнали бодливи трънки.  

   Над второто равно място ридът Бабичка неимоверно се разширява, стръмнината по склоновете му се увеличава отново, а по билото му се появяват групите от ниски скали. Те са разположени, като че ли нарочно, на равно разстояние една от друга и макар и ниски, изпъкват ясно над равния тревист терен и служат като сигурен ориентир по оставащата част от маршрута. Първата и най-голяма скала от споменатите групи е самият вр. Купена, намиращ се на около стотина метра над втората равна част от билото на рида. От плоското място към тънката и обла копа на върха води широка пътека, която постепенно изчезва в ниските смрики край него. Каменната игла на Купена се заобикаля за няколко минути от изток, след което по остатъците от пътеката се достига до северното му подножие. Оттук нагоре планината представлява безкрайно алпийско пасище, терасирано от природата и от паслите по него стада преживни животни на равни стъпаловидни ивици. И понеже теренът е покрит само с редки треви, ниски хвойнови храсти и каменисто-песъчлива почва, а по него липсва каквато и да е пътека, налага се, билото на рида да се следва неотклонно и по него да се върви нагоре на поредните къси серпентини към следващата по-високо разположена група от скали. От равното място до първите по-големи канари над вр. Купена се достига за 15 мин., като тук се преминава и покрай втора каменна пирамида, поставена върху най-високия камък /105 мин./. От това място в северозападна посока се забелязва началото на пътека, която, колкото по-нагоре се изкачва, толкова по-широка става, и най-вероятно води към намиращото се в тази посока обширно плато Гьолджука и разположената в средата му хижа Планински извори.

  Над скалите стръмното зигзагообразно изкачване към върха на Балкана продължава, като само се забавя съвсем леко, заради появилите се тук по-високи хвойнови храсти. Трудностите по маршрута се компенсират, обаче, от очарователната гледка към дълбоките долини от двете страни на рида, както и от приближаващото се главно било на планината. 15 мин. след първата група скали се достига и до втора, още по-внушителна група скали, върху която са поставени и две високи каменни пирамиди /120 мин./. Над тях сред хвойните по терена се появяват първите скални блокажи и малки реки от морени, които се заобикалят от запад. В тази посока планинската панорама е вече доста обширна, като пред погледа се разпростира равното плато Гьолджука с надничащата зад него редица на върховете Картала, Чемериката, Паскал и Косица. В края на изкачването се завива на североизток, преминава се покрай още две високи каменни пирамиди и 20 мин. след последните по-високи скали се достига до темето на вр. Долна Лъженска Баба /140 мин./. Денивелацията от края на гората до главното било на планината е 700 м. От южната страна на върха се стъпва на последната, най-високо разположена по билото на рида Бабичка скална група, от която, разбира се, се открива и най-добрата панорама до този момент. На темето си Долна Лъженска Баба е плоска и напълно гола, също както и намиращият се на около 200 м. на североизток неин събрат - вр. Горна Лъженска Баба.

 

DSC 0775

От главния подбалкански път към Стара планина и рида Бабичка

 

DSC 0389

 Ридът Бабичка с увеличение

 

DSC 0398

 От местността Кору чаир назад към подбалканския път и с. Антон

 

DSC 0401

 От Кору чаир напред към подножието на планината и рида Бабичка 

 DSC 0403

Римския път Климаш, потокът и високата върба в основата на Бабичка 

 DSC 0407

 От високата върба назад към местността Кору чаир и с. Антон 

 DSC 0408

Широката пътека в боровата гора

 DSC 0722

 От рида Орта бурун към долната гориста и много стръмна част на рида Бабичка

 DSC 0420

 В края на гората пътеката пресича няколко малки полянки

 DSC 0426

 От горния край на гората се открива панорама на юг и югозапад към почти цялото Златишко поле 

 DSC 0418

 Изкачването над гората продължава към темето на гол и безименен могилест връх

 DSC 0439

 От голото било на рида Бабичка назад към полето и с. Антон

 

DSC 0257

 От рида Колеляка към долната част на рида Бабичка с края на гората и могилестия връх 

 DSC 0444

 Първото равно място по билото на Бабичка и панорамата от него към вр. Купена

 DSC 0452

 От първата седловина на север към билото на планината 

 DSC 0453

 С увеличение към вр. Долна Лъженска Баба и долината на р. Маргарта-запад

 DSC 0484

 От първото равно място по билото на рида към второто с вр. Купена над него

 DSC 0485

Към второто равно място с вр. Купена 

 DSC 0496

 От второто равно място назад към първата седловина 

 DSC 0686

 Двете равни места в средната част на Бабичка, снимани откъм рида Орта бурун 

 DSC 0643

 Двете равнини с вр. Купена и долината на р. Маргарта-запад, снимани от североизток 

 DSC 0260

 От рида Колеляка към средната част на Бабичка с двете равнини и вр. Купена 

 DSC 0510

 Част от втората равнина, осеяна с ниски натрошени камъни

 DSC 0513

 Изкачването над втората равнина продължава към източния склон на вр. Купена

 DSC 0503

 Вр. Купена с увеличение

 DSC 0256

 Вр. Купена и равнината под него, снимани откъм рида Колеляка

 

DSC 0629

 Равните места и вр. Купена, снимани откъм рида Орта бурун

 DSC 0517

 От източния край на вр. Купена назад към второто равно място 

 DSC 0520

 От вр. Купена нагоре към характерните групи скали и билото на планината

 

DSC 0685

 От рида Орта бурун към най-горната част на Бабичка с долината на р. Маргарта-запад и главното било

 DSC 0261

 Вр. Купена и скалите над него, снимани от рида Колеляка 

 DSC 0628

 От Купена нагоре към по-високата горна част на Бабичка 

 DSC 0524

 От по-горните склонове на Бабичка назад към Купена и двете равни места под него 

 DSC 0526

 С увеличение към Купена и двете равнини под него 

 

DSC 0535

 Разклонът при втората по-висока група скали 

 DSC 0540

 От втората група скали назад към долната част на Бабичка

 DSC 0543

 С увеличение към първата група скали с каменната пирамида на върха им  

 DSC 0545

 Първата група скали с вр. Купена под тях 

 

DSC 0547

 С увеличение към двете равни места под вр. Купена 

 DSC 0559

 От втората група скали назад към средната част на Бабичка

 DSC 0642

Горната по-висока група скали с долината на р. Маргарта-запад, снимани откъм рида Орта бурун 

 DSC 0641

 Най-горната часта на Бабичка в близост до билото на планината 

 DSC 0561

Теренът в най-горната часта на Бабичка, осеян с хвойни, каменни блокажи и реки от морени

 

DSC 0275

 Вр. Долна Лъженска Баба, сниман от рида Колеляка

 DSC 0581

От вр. Долна Лъженска Баба към най-горна част на Бабичка

 DSC 0596

 Панорамата от Бабичка на запад към платото Гьолджука

 DSC 0562

 Последните метри преди достигането на вр. Бабичка

 DSC 0610

 Ридът Бабичка, сниман от вр. Долна Лъженска Баба 

 DSC 0600

 От вр. Долна Лъженска Баба на североизток 

 2016 09 15 102454

Профил на маршрута 

 

Прочетена 2833 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм