23.6. с. Тъжа-рид Тънка-вр. Ливадата-вр. Мазалат

Оценете
(1 глас)

23.6.с. Тъжа-рид Тънка-вр. Ливадата-вр. Мазалат - слизане

Денивелация - 1650 м., време на движение - 3.30-4.00 часа, разстояние - 10.1 км.

Немаркиран

 

2014-08-01 114853

Изтегли: GPS-трак

        

    От връх Мазалат /Балабана, Колът, Зли връх//2197 м./ към намиращото се в неговото южно подножие село Тъжа може да се слезе по няколко пътеки, две от които са подробно описани в маршрути 23.4 и 23.5. Друго вървище, което също води от върха към селото е това, следващо билото на основния за масива Триглав рид Ливадата. В началото си южно от вр. Мазалат тази пътека пресича равно и голо плато, изключително опасно при лошо време, сняг и мъгла. Тук още от незапомнени времена над поляните по платото стърчи цяла редица от високи каменни пирамиди, издигната от местните пастири най-вероятно именно за ориентация. Каменните купчини се наричат Попници /защото заприличали на някога на поп с килимявка/, като началото им е в близост до самия връх, а краят е на югоизток до мястото, при което ридът Ливадата се отделя от снагата на Мазалат. При ясно време пирамидите се виждат отдалеч и по голото и равно плато служат като сигурен ориентир при слизането към с. Тъжа. Ридът Ливадата пък е основен за масива Триглав страничен хребет, който разделя долините на двете големи и пълноводни местни реки Казанка /Коритница/ на запад и Куру дере /Соколна/ на изток. Спускайки се от вр. Мазалат към полето ридът се разчленява на няколко пъти, отделяйки от себе по-късите и още по-странични рътлини Тънка /Тънката поляна/, Къдияка и Люлякът. Ако за слизане от Мазалат към с. Тъжа се избере маршрутът по билото на рида Ливадата, тогава от върха се поема първоначално на югоизток по терен, покрит с натрошени камъни и ниска хвойна. През равното и голо плато, заобикалящо върха от всичките му страни, се върви без пътека към първата от по-високите каменни пирамиди, до купчината на която се достига след 10 мин. Под нея наклонът на платото на юг значително се увеличава, а по оголените му от стихиите склонове, маркирани с поне още 5-6 по-високи каменни пирамиди, започват да се появяват и очертанията на споменатия по-горе хребет Ливадата. Под първата купчина от натрошени камънаци слизането продължава с още по-голям наклон на югоизток, като се следва билото на широкия и слабоизразен в горната си част рид и покрай подредените по него в права редица пирамиди се слиза за още около 15 мин. до характерна тревиста седловина /25 мин. след началото/. 

      Плитката седловина е разположена между вр. Мазалат от север и безименния връх Кота 2004 от юг, като от нея към с. Тъжа може да се слезе по два начинаПри първият от седловината се продължава с изкачване към темето на ниския и тревист вр. Кота 2004. От него се слиза на югоизток към коритото на р. Казанка, а след пресичането му се достига и до оголената горна част на рида Тънка /Тънката поляна/. Оттам към полето се извива на юг, като се следва плътно билото на хребета. При този вариант спускането към селото е по-пряко, но пък е свързано и с изкачване в началото сиПри вторият вариант от седловината се продължава на изток, като се следва вече равна и добре отъпкана овчарска пътека. Тя води също към горната част на рида Тънка, но по нея се избягва първоначалното изкачване към вр. Кота 2004, а после и опасното слизане /през някои от годишните сезони/ към коритото на р. Казанка. По тази пътека първоначално се описва широка дъга с отвор на юг и се пресича водоравно изворната област на р. Казанка еката е образувана от два начални притока, които пътеката заобикаля от север/, като от източната й страна се излиза в подножието на съвсем слабо изпъкналия над околността връх Ливадата /1953 м./. Тук пътеката достига до второ сравнително равно и голо плато, което се нарича също така, както и върха и рида - плато Ливадата. Пътеката заобикаля ниската могила на едноименния връх от запад и по оголената и опороена от стихиите горна част на рида Ливадата продължава да се спуска плавно на югоизток към с. Тъжа. От седловината северно от вр. Кота 2004 до вр. Ливадата се върви около 20 мин. /45 мин./.

      На юг от вр. Ливадата се преминава през второто равно и голо плато, като отново се пресича каменист и обрасъл с ниска хвойна терен. Тук пътеката често се губи, така че трябва да се спазва общата посока на движение на югоизток, а за ориентир да се ползва долината на р. Казанка, оставаща от дясната западна страна. Платото се преодолява за около 15 мин., като при неговия стръмен южен ръб се достига до изпълнената с високи и остри канари местност Сиреолу. Денивелацията от вр. Мазалат дотук е 350 м. Сиреолу е гола и открита местност, също както и двете по-обширни пасища над нея. По поляните й обаче са пръснати множество огромни купеновидни скали, наподобяващи по формата си на големи копи с току-що събрано сено /с подобна форма са само скалите в югоизточната част на Азия/. Макар и да са в близост един до друг, гигантските камъни са разредени и не образуват скален венец, така че от ръба на долното плато може да се продължи на юг и между тях. Пресичането на скалистата местност Сиреолу става в юг-югозападна посока за около 40 мин., като се слиза без пътеката, по склон с голям наклон и постоянно се лавира между канарите /85 мин./. В долният край на местността се достига до покрити с високи треви тучни поляни, пресечени от тънката пътечка Сиреолу /Съър йолу, Сиренарската пътека, Мандренската пътека//от сагир йолу - говежди път/. Вървището е дало името си на цялата околност, като в с. Тъжа го наричат още и с името Тънката пътека. То е изключително важно и интересно с това, че подсича водоравно почти цялата южна страна на масива Триглав, свързвайки едно с друго разположените по нея огромни селски пасища Голяма Папратлива, Тънка и Къдияка.

     Под Тънката пътека се подминават и последните по-високи купеновидни връхчета, завива се на югозапад и се слиза към горната част на рида Тънка. Приблизително тук от оголените склонове на пасището избликват няколко пълноводни извора, носещи общото наименование Коравата вода. На повечето карти с това име са отбелязани неправилно бетонните водохващания в средата на съседния рид Тънка. От тези извори, наречени така заради качествата на водата в тях, води началото си река Ерендере /Правата река/, която разчленява основния рид Ливадата, отделяйки от него значително по-късия и съвсем тесен рид Тънка. 10 мин. след пресичане на вървището Сиреолу се достига до още една по-широка пътека, което идва откъм разположения на изток рид Къдияка и води на запад към хребета Тънка /95 мин./. Тук се стъпва на тази по-ниско разположена дублираща пътека и по извитото й трасе се продължава със спускане на югозапад към горната част на Тънка. След достигане до ридасе продължава по него първоначално на юг без пътека, като се върви към последния по-нисък скалист връх. От пътеката Сиреолу до темето му се слиза за около 10 мин., като на това място се достига и до билото на рида /105 мин./. Тук се завива на юг, като малко по-надолу се пресича и трета широка пътека. Денивелацията от местността Сиреолу до скалистия връх в началото на Тънка е 250 м.

      Горната част на рида Тънка е заета от пасището Тънката поляна, което е напълно голо, тревисто и много удобно за слизане. От последния скалист връх в местността Сиреолу се продължава през тревите на пасището стръмно и без пътека на юг, като се достига след около 15 мин. до тясна и дълбока седловина на билото на рида /120 мин./. Тук по страничните склонове на Тънка достигат до билото му и до дъното на седловина отделни групи от букови дървета, които са част от заемащата долните краища на хребета гъста широколистна гора. Вдясно от седловината пък остават няколко от споменатите бетонни водохващания, отбелязани неправилно на някои карти с името Коравата вода. Под седловината билото на рида отново се разширява, като 5 мин. по-надолу се достига и до група от ниски скали с прекрасна панорама от теметата им /125 мин./. Гледките от това място са във всички посоки, като особено красив изглежда разположеният на северозапад огромен скален венец Текнетата /Коритата/. На изток остават р. Ерендере и голямата поляна Къдияка зад нея, а на запад е долината на р. Казанка, покрита от край до край с гъсти смесени гори. Под панорамните скали се простира последната оголена част от билото на рида, която се пресича за 10 мин. /135 мин./. 

      В най-долната гола част на Тънка се достига до горския пояс, като веднага след навлизане в него се появява широка и нарочно вкопана надълбоко в склона овчарска пътека. Тя заобикаля ниско скалисто връхче от запад и продължава на юг, спускайки се много стръмно натам на по-къси серпентини. По-надолу ридът Тънка се разделя от сухият дол Вълчанов трап на две отделни части, като пътеката продължава по източния му край. 15 мии. след влизането в гората се преминава покрай затлачен извор, разположен в средата на пътеката, а след още 5 мин. се достига и до кръстопът, от който се продължава по по-тясната пътека на юг /155 мин./. Под кръстовището се пресича гъста гора, в която клоните на дърветата са започнали да превземат пътеката, като тук трябва да се върви за кратко с наведена глава. 10 мин. след първия кръстопът се достига и до втори /165 мин./. От това място към полето се продължава отново по по-тясната пътека със спускане на юг, като след още 15 мин. се излиза от гората при новоизграден черен път, извиващ вече в самото подножие на планината /180 мин./. От края на гората към селото се продължава по този черен път, който пресича по диагонал на югозапад равната и изпълнена с обработени имоти местност Кайряка /Широкият кайряк//кайряк, от думата кая - скала, т.е. каменисто място/. След нея се преминава и през тясното Калтър дере /Издигнатият дол/, навлиза се в овошните градини на местността Балък чаир /от баалък чаир - лозови ливади/ и, като се следва все същата югозападна посока, се достига 20 мин. по-надолу до първите къщи на с. Тъжа /200 мин./. Денивелацията от скалистия връх в горната част на рида Тънка до полето е 800 м.   

 

1

Връх Мазалат

 

2

Равното и голо плато на юг от вр. Мазалат 

 

3

Една от каменните пирамиди под вр. Мазалат

 

5

Най-долната част на платото Ливадата. На запад остават вр. Кота 2004 и долината на река Казанка.

 

6

Южният край на платото Ливадата

 

299

От Ливадата на югозапад към скалистата местност Сиреолу 

 

8

Слизането от Ливадата надолу става първоначално покрай плитък дол

 

2110

Под скалите е началото на река Ерендере, която разделя ридовете Къдияка и Тънка

 

11

Към началото на рида Тънка се слиза покрай купеновидните скали

 

12

Може да се следва плиткия дол, който навлиза между най-високите скали

 

13

Покрай купените се слиза на югозапад

 

14

Назад към най-стръмната част от слизането

 

15

От пътеката Сиреолу на югозапад

 

16

От последните скали към горната част на рида Тънка

 

236

Горната част на Тънка, скалистата местност Сиреолу и равната Ливада най-отгоре

 

18

Най-горната част на рида Тънка, заета от Тънката поляна 

 

19

От рида Къдияка към горната част на Тънка 

 

2132

От Тънката поляна назад към скалите в местността Сиреолу 

 

2133

С увеличение назад към мястото на слизане през скалите 

 

2126

От Тънката поляна на север, към мястото, при което река Казанка пресича скалите

 

23

През Тънката поляна се слиза надолу и на югозапад

 

24

Най-тънкото място по билото на рида Тънка

 

25

Средната част от рида Тънка, където е най-тънкото му място

 

26

От панорамните скали надолу, към последната гола част от билото на Тънка

 

27

От рида Къдияка към най-долната гола част на Тънка

 

28

И към най-долна гориста част на Тънка

 

29

В началото на гората се стъпва на широка пътека

 

30

Пътека излиза на полето при нов черен път

 

31

От местността Кайряка на север към мястото, при което новият черен път влиза в гората

 

2014-08-01 114925

Профил на маршрута

 

Прочетена 3046 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм